جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of geopolitics and its identity in word format

50,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری ژئوپلیتیک و هویت آن با فرمت word

تعداد صفحات: 56

فرمت: docx

حجم فایل: 252/8 کیلوبایت

جغرافیا
Download the theoretical framework and foundations of geopolitics and its history and importance in word format

46,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری ژئوپلیتیک و تاریخچه و اهمیت آن با فرمت word

تعداد صفحات: 35

فرمت: doc

حجم فایل: 42/3 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of geopolitics and its important views in word format

42,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری ژئوپلیتیک و دیدگاه های مهم آن با فرمت word

تعداد صفحات: 24

فرمت: docx

حجم فایل: 46/9 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of geopolitics and its approach in the modern era in word format

46,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری ژئوپلیتیک و رویکرد آن در دوران نوین با فرمت word

تعداد صفحات: 33

فرمت: docx

حجم فایل: 329/3 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of Iran and its geopolitical position in word format

26,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری ایران و موقعیت ژتوپلیتیک آن با فرمت word

تعداد صفحات: 10

فرمت: doc

حجم فایل: 33/3 کیلوبایت

جغرافیا
Download the theoretical framework and basics of weather and its elements in word format

40,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری آب و هوا و عناصر آن با فرمت word

تعداد صفحات: 20

فرمت: doc

حجم فایل: 113/5 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of the urban fabric and the characteristics of worn out fabric in word format

40,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری بافت شهری و ویژگی های بافت فرسوده با فرمت word

تعداد صفحات: 20

فرمت: doc

حجم فایل: 88/6 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of worn texture and its identification indicators in word format

40,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری بافت فرسوده و شاخص های شناسایی آن با فرمت word

تعداد صفحات: 20

فرمت: docx

حجم فایل: 209/3 کیلوبایت

جغرافیا
Download the theoretical framework and foundations of worn-out texture and theories related to urban lands in word format

28,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری بافت فرسوده و نظریه های مرتبط با اراضی شهری با فرمت word

تعداد صفحات: 13

فرمت: docx

حجم فایل: 25/1 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of rural planning and village development in word format

46,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری برنامه ریزی روستایی و توسعه روستا با فرمت word

تعداد صفحات: 31

فرمت: docx

حجم فایل: 59/1 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of flood forecasting and its recommendations in word format

42,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری پیش بینی سیل و توصیه های آن با فرمت word

تعداد صفحات: 24

فرمت: doc

حجم فایل: 176/1 کیلوبایت

جغرافیا
Download the theoretical framework and foundations of therapeutic tourism and its concepts in word format

46,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری توریسم درمانی و مفاهیم آن با فرمت word

تعداد صفحات: 32

فرمت: docx

حجم فایل: 74/4 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of tourism and its classification in word format

40,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری توریسم و طبقه بندی انواع آن با فرمت word

تعداد صفحات: 21

فرمت: docx

حجم فایل: 34/8 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of sustainable urban development and neighborhood management in word format

39,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری توسعه پایدار شهری و مدیریت محله ها با فرمت word

تعداد صفحات: 61

فرمت: docx

حجم فایل: 123/5 کیلوبایت

جغرافیا
Download the theoretical framework and principles of sustainable urban development and its principles in word format

40,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری توسعه پایدار شهری و اصول آن با فرمت word

تعداد صفحات: 21

فرمت: docx

حجم فایل: 46/1 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of rural tourism development and its causes in word format

42,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری توسعه گردشگری روستایی و علل آن با فرمت word

تعداد صفحات: 24

فرمت: docx

حجم فایل: 41/9 کیلوبایت

جغرافیا
Download the theoretical framework and foundations of human capital theory and its explanations in word format

42,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری تئوری سرمایه انسانی و توضیحات آن با فرمت word

تعداد صفحات: 26

فرمت: docx

حجم فایل: 54/4 کیلوبایت

جامعه شناسی،روانشناسی ، علوم تربیتی و اجتماعی
Download the theoretical framework and basics of crime and crime-causing factors in the city in word format

48,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری جرم و عوامل جرم زا در شهر با فرمت word

تعداد صفحات: 44

فرمت: docx

حجم فایل: 304/9 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of political geography and its theories in word format

28,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری جغرافیای سیاسی و نظریه های آن با فرمت word

تعداد صفحات: 13

فرمت: docx

حجم فایل: 36/8 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of cultural geography and political geography in word format

36,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری جغرافیای فرهنگی و جغرافیای سیاسی با فرمت word

تعداد صفحات: 18

فرمت: docx

حجم فایل: 57/2 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of urban services and its nature in word format

38,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری خدمات شهری و ماهیت آن با فرمت word

تعداد صفحات: 19

فرمت: docx

حجم فایل: 35/9 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of drought and its explanations in word format

36,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری خشکسالی و توضیحات آن با فرمت word

تعداد صفحات: 19

فرمت: docx

حجم فایل: 32/4 کیلوبایت

جغرافیا
Download the theoretical framework and principles of landfilling and its effects in word format

40,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری دفن زباله و عوارض آن با فرمت word

تعداد صفحات: 20

فرمت: docx

حجم فایل: 32/8 کیلوبایت

جغرافیا
Download the theoretical framework and foundations of geopolitics and the factors affecting it in word format

44,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری ژئوپلیتیک و عوامل تاثیرگذار بر آن با فرمت word

تعداد صفحات: 27

فرمت: docx

حجم فایل: 222/3 کیلوبایت